عصر توریسم: مدیر كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد از كوشش برای اضافه شدن دو كاروانسرای تاریخی استان به لیست آثار جهانی یزد آگاهی داد.
سیدمصطفی فاطمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا از ارسال پرونده چهار اثر تاریخی یزد برای قرار گرفتن در لیست میراث جهانی آگاهی داد و اشاره كرد: پرونده كاروانسراهای «سریزد»، «زین الدین»، «قلعه خرگوشی» و «كرمانشاه» برای ثبت جهانی به میراث فرهنگی كشور ارسال شده است.
وی ثبت دو مورد از این كاروانسراها را محتمل دانست و اشاره كرد: دو عدد از این كاروانسرا در اولویت ثبت جهانی قرار گرفته و پیگیر ثبت جهانی آنها امسال هستیم.
فاطمی همین طور به ارسال پرونده كهنسال ترین موجود زنده ایران یعنی درخت سرو ابركوه در سال قبل به سازمان میراث فرهنگی كشور آگاهی داد و اظهار داشت: امیدواریم سرو ابركوه كه در لیست درختان كهنسال كشور قرار دارد، در لیست آثار جهانی باز قرار گیرد.

منبع: