عصر توریسم: مدیركل دفتر بافت ها و محوطه های تاریخی اظهار داشت: صاحبان صنایع و سرمایه اگر برای میراث فرهنگی كشور هزینه ای كنند، به حساب اسناد مثبته مالیاتی محسوب خواهد شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، نشست خبری معاونت میراث فرهنگی به مناسبت روز جهانی موزه ها قبل از ظهر روز دوشنبه در سازمان میراث فرهنگی اجرا شد. در این جلسه، سیدهادی احمدی مدیركل دفتر بافت ها و محوطه های تاریخی اظهار داشت: از این به بعد تمام صاحبان صنایع و سرمایه كه بخواهند در حوزه میراث فرهنگی فعالیتی داشته باشند، با تأیید سازمان میراث فرهنگی هر آنچه كه هزینه كرده اند، جزو اسناد مثبته مالیاتی آنها محسوب خواهد شد. وی اظهار داشت: این اتفاق مانند اتفاقی است كه برای مدرسه سازان می افتد اما این اقدام معافیت مالیاتی نیست، بلكه آن هزینه ای را كه برای میراث فرهنگی كشور كرده اند بعنوان مالیات از آنها قبول می كنند. این مصوبه اخیرا تصویب شده است و سبب خواهد شد تا صاحبان سرمایه، از میراث فرهنگی كشور حمایت های مالی كنند. احمدی بیان كرد: تا كنون میراث فرهنگی لیست بها نداشته است اما حالا پس از ۱۳ سال طرح لیست بهای میراث فرهنگی مطرح گردیده است. در كشور ۱۹ لیست بها وجود دارد كه آخرین آن لیست بهای میراث فرهنگی است كه در ۹۸۳ آیتم در ۱۲ فصل تنظیم شد. ۲۵ درصد آیتم ها با لیست بهای ابنیه مشترك هستند و ۴۵ درصد ویژه مرمت آثار تاریخی است و ۳۰ درصد آیتم ها نیز ستاره دار شده اند.

منبع: