به گزارش عصر توریسم واحد تولید صنایع دستی هنرمندان كانون سندروم داون و بافت پارچه سنتی در میدان فردوسی پلمپ شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، سرای هنر مجتمع فردوسی تیر ماه به منظور نمایش، تولید و فروش صنایع دستی و ایجاد كارگاه توسط مسؤلان سازمان میراث فرهنگی وقت و معاون صنایع دستی كشور افتتاح شده بود، تا كنون هم میزبان تعدادی از هنرمندان و تولیدكنندگان صنایع دستی بوده است كه در همین مكان صنایع دستی خویش را تولید كرده و به دست فروشنده می رساندند. اما هنوز مجوزی برای فعالیت آنها از جانب هیچ اتحادیه و یا معاونت صنایع دستی به آنها داده نشده بود تا اینكه ساعاتی پیش اداره اماكن مبادرت به پلمپ دو واحد همچون واحد مربوط به تولید پارچه و دیگری متعلق به هنرمندان كانون سندروم داون كرد. این پلمپ بنا به درخواست اتحادیه ای صنفی به نام صنایع دستی و اشیای عتیقه انجام گرفته است كه در نامه اخطار آن اتحادیه به یكی از این واحدها نوشته شده « بدون داشتن پروانه در رشته های شغلی این اتحادیه فعالیت شده است ازاین رو در اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفقی ضمن ابلاغ مراتب با رفتن به اتحادیه به منظور كسب پروانه اقدام گردد در غیر این صورت بعد از انقضای مهلت نسبت به تعطیل و پلمپ آن واحد از راه معاونت نظارت بر اماكن عمومی پلیس امنیت تهران اقدام خواهد شد.»
بعد از این اقدام نماینده ای از اتحادیه مذكور و معاون صنایع دستی اداره كل میراث فرهنگی استان تهران با مدیریت سرای هنر برگزار گردید. در واقع نظر اتحادیه بر این است كه این واحدها دارای ویترین بوده و واحد فروش صنایع دستی هستند ولی معاونت صنایع دستی بر این باور است كه این هنرمندان تولید كننده هستند. بنابراین اینجا را در زمانی كه دو واحد مشغول فعالیت بودند، پلمپ كردند. در اینباره، محمد انشایی معاون صنایع دستی استان تهران به خبرنگار مهر اظهار داشت: بعضی از كسبه در آنجا مستقر شده بودند ولی مراحل صدور مجوز تولید صنایع دستی برای آنها طول كشیده بود و هنوز به صورت فیزیكی این مجوز را در اختیار نداشتند بنابراین اتحادیه صنفی صنایع دستی و اشیای عتیقه تصور كرده كه اینها از اساس مجوز فعالیت ندارند بنابراین به چند كارگاه اخطار داده و دستور پلمپ آنها را گرفته بود. ولی ما گفتیم كه این روند در دست اقدام است و مشكلی نیست. وی درباره علت تاخیر در صدور مجوزها از تیر ماه تا كنون هم اظهار داشت: مدتی نرم افزار صدور مجوزهای ما گرفتار مشكل شده بود بنابراین به تاخیر افتاد. انشایی قول داده در یكی دو روز آینده این مشكل حل خواهد شد و فردا هم فك پلمپ خواهند شد.