عصر توریسم: به سبب اهمیت حفاظت پیشگیرانه موزه ها دربرابر بحران های مختلف طبیعی و انسان ساخت، اداره كل موزه ها  كمیته مدیریت بحران و حفاظت پیشگیرانه را تشكیل داد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، محمدرضا كارگر مدیركل امور موزه ها و اموال منقول تاریخی فرهنگی با بیان این خبر اضافه كرد: «در همین راستا با ابلاغ دستورالعمل تشكیل كمیته مدیریت بحران و حفاظت پیشگیرانه در دو شاخه كمیته اصلی و كمیته اجرایی به استان ها، این كمیته ها در استان های مختلف كشور تشكیل شد.» او اظهار داشت: «كمیته های مذكور با اهداف مطالعه و شناسایی تهدیدهای احتمالی موجود در موزه ها به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته تا با راهكارهای مختلف علمی به ابزاری برای ممانعت از خطر و بحران برسد یا در صورت بروز آن برای كاهش اثرات بحران با علم و آمادگی لازم درباب كنترل سریع و مدیریت آن اقدام نماید.» كارگر افزود: «ارائه برنامه های مختلف آموزشی برای این كمیته ها برای آشنایی و شناسایی عوامل بحران زا به منظور لطمه شناسی و تهیه بانك اطلاعاتی به منظور آمادگی برای برنامه ریزی مدیریت بحران از اقدامات پیش رو در این زمینه است كه بعد از برنامه ریزی در آینده نزدیك به مرحله اجرا در خواهد آمد.»

منبع:

دسته‌ها: توریسم