عصر توریسم: خانه قاجاری «رفاهی» در محله ی «میدان كوچك» شهر ری، در مسیری كه انتهایش به حرم عبدالعظیم حسنی (ع) می رسد، چند روزی است با بنرهایی كه حرف از تخریب و ساخت هتل و زائر سرا می زنند، پُر شده است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، تا همین سال قبل انگار حال خانه رفاهی خوب بود، ظاهرش نشانی از فكرهای مالك بروز نمی دادند، انگار همه چیز خوب بود، فقط هر گاه درش را كوبیدیم تا شاید بتوان نشانی از تاریخِ این خانه با ظاهر زیبایش به دست آورد بدون نتیجه برگشتیم، همسایگان اش هم یا آن قدر جوان بودند كه فقط سری به نشانه تكان می دادند یا آن قدر پیر كه مالك جدید را نمی شناختند و حوصله ی دردسر برای حرف هایی كه در دل شان بود، نداشتند.
حالا هم كه تصاویر نشان می دهند، انگار آن قدر كار محكم و خوب جلو می رود كه تابلوی معرفی پروژه نیز در كنار سر در تاریخی خانه نصب شده كه خودش با بنری زرد رنگ از همسایگان بخاطر ایجاد مزاحمت معذرت خواسته و اعلام نموده درست در همین نقطه «محوطه كارگاهی و ساخت مجتمع تجاری و هتل» در حال شكل گیری است.
خانه ای كه معین نمی باشد در نگاه میراث فرهنگی ارزشی برای ثبت ملی نداشته یا مالك اش اجازه ی ثبت ملی نداده! كه فقط جزو بناهای واجد ارزش در این نقطه از شهر ریِ تاریخی شناسایی شده است، خانه ای كه اگر غریبه باشی و برای اولین بار به شهر ری پا بگذاری و قصد زیارت حرم حضرت عبدالعظیم را داشته باشی، خانه جلوی چشم ات خودنمایی می كند، یعنی نیازی به جستجو و شناسایی كارشناسان میراث فرهنگی مانند برنامه هایی كه برای شناسایی خانه ها و نقاط تاریخی شهر باید تهیه شود، ندارد.
تابلو، پروژه ی قابل اجرا در این خانه تاریخی را «مجتمع تجاری هتل و زائرسرا» معرفی كرده است. بر این اساس مقرر است دو طبقه زیر زمین – آن هم در شهر ری كه هر بار با پی كنی هر خانه یا زمینی، نشانه ای از هویت این شهر رو آمده – و چهار طبقه روی زمین كه عدد اعلام شده اش، فكر مخدوش شدن حضرت عبدالعظیم حسنی و دیگر بناهای تاریخی قرار گرفته در دل بافت شهر ری را به ذهن می اندازد، ساخته شوند.
تصاویر را سمانه اصغری ۱۹ آبان ثبت كرده است

منبع:

دسته‌ها: توریسم