به گزارش عصر توریسم معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام نمود: با تایید كمیته میراث بشری ناملموس، پرونده «مهارت ساختن و نواختن دوتار ایرانی» در لیست میراث ناملموس یونسكو به ثبت جهانی رسید.
محمد حسن طالبیان كه به نمایندگی از كشورمان در اجلاس میراث جهانی یونسكو در بوگاتو كلمبیا حضور دارد، در گفت و گو با ایسنا از تایید كشورهای عضو در زمان بررسی پرونده ایران در این اجلاس آگاهی داد و اضافه كرد: این پرونده به واسطه داشتن هر پنج معیار مورد نظر یونسكو «ناملموس بودن اثر»، «ثبت عنصر موردنظر به رویت پذیر شدن میراث فرهنگی ناملموس، ارتقای سطح آگاهی ها از اهمیت این میراث، همین طور ترغیب گفت و گو كمك نماید و از این طریق گوناگونی فرهنگی در سرتاسر جهان نمایش داده شود و خلاقیت بشری را به دنبال داشته باشد»، «اقدامات پاسدارانه ای طرح ریزی شوند كه بتوانند آن عنصر را حفاظت و ترویج كنند»، «پیشنهاد عنصر مزبور برای ثبت با بالاترین سطح مشاركت ممكن از طرف اجتماع، گروه یا در صورت صدق افراد ذی ربط و با رضایت آزادانه پیشین و آگاهانه آنها همراه باشد» و «عنصر مزبور به روشی كه تحت ماده های ۱۱ و ۱۲ كنوانسیون تعریف شده، بر سیاهه ای از میراث فرهنگی ناملموس موجود در قلمرو كشورهای تسلیم كننده پرونده درج شده باشد» به تایید كمیته میراث بشری رسید و بعنوان چهاردهمین اثر ناملموش كشور در لیست میراث جهانی ناملموس ثبت گردید.
او با بیان این كه دوتار ایرانی یكی از مهمترین و كهن ترین ابزارهای موسیقی ایرانی است كه قرن ها در گستره پهناوری از ایران نواخته می شده و هم اكنون یكی از سازهای موسیقایی معاصر ایران شمرده می شود، اضافه كرد: ثبت جهانی دو تار با هدف دوستی، صلح و احترام بیشتر به تنوع فرهنگی و خلاقیت های بشری و حاملان سنت نواختن و ساختن دوتار ایرانی در بین اقوام مختلف صورت گرفت.
طالبیان اشاره كرد: با ثبت دو تار ایرانی در لیست میراث جهانی بشری ناملموس، تعداد آثار ثبت شده ایران در لیست میراث جهانی ناملموس به ۱۴ اثر رسید.
تبریك كشورهای عضو یونسكو به هیات ایرانی پس از ثبت جهانی پرونده دوتار ایرانی در كلمبیا

منبع: