به گزارش عصر توریسم معاون گردشگری از اختتام موفقیت آمیز بخش پژوهش پروژه برند ملی گردشگری آگاهی داد و اظهار داشت: سند استراتژیك هویت برند ملی گردشگری در دهه فجر رونمایی می شود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ولی تیموری درباره نتایج آخرین نشست ارزیابی اقدامات مربوط به پروژه برند ملی گردشگری ایران، اظهار نمود: دستیابی به الگوی بهینه و بومی سازی شده طراحی و توسعه برند ملی گردشگری ایران، بوسیله مطالعه الگوهای موفق بین المللی و با دعوت از دانشگاهیان، صاحب نظران، كارشناسان و فعالین بخش دولتی و خصوصی و نیز بحث و بررسی در مورد چگونگی پروسه انجام كار از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ آغاز و در مدت چهار ماه، مدلهای گوناگون ارائه شد و مورد تحلیل قرار گرفت و سرانجام الگوی اجرایی بر پایه سه محور خلق ارزش، مخابره ارزش و ارائه ارزش، در چهار مرحله، مورد تایید و مبنای كار قرار گرفت. این مراحل عبارتند از «شناخت محیط استراتژیك رقابتی» و «تدوین سند استراتژیك برند ملی گردشگری» كه به خلق ارزش منتهی خواهد شد و نیز «مدیریت تجربه مشتری» و «طراحی و اجرای برنامه ارتباطات یكپارچه بازاریابی و برند» كه هر یك سبب ارائه ارزش و نیز مخابره آن می شود.
وی ادامه داد: روند پروژه در چارچوب تحلیل موقعیت، تدوین پلت فرم استراتژیك برند، طراحی هویت حسی برند، طراحی برنامه ارتباطات یكپارچه بازاریابی و برند و در نهایت مدیریت تجربه مشتری جای می گیرد.
تیموری با بیان این كه طراحی و توسعه برند ملی گردشگری ایران با مشاركت و هم اندیشی حداكثری تصمیم سازان، صاحب نظران، نهادها و سازمان های ذینفع در حال انجام می باشد، اظهار داشت: به منظور شناخت محیط استراتژیك رقابتی، فاز اول پروژه بر اساس الگوی طراحی و توسعه برند ملی گردشگری ایران، از خرداد ماه ۱۳۹۸ بر پایه روش علمی و با گردآوری و تحلیل داده های كمی و كیفی به شیوه میدانی و كتابخانه ای، شروع شده و هم اكنون پروژه بعد از اختتام فاز اول (مرحله شناخت) در مرحله پیشبرد فاز دوم (طراحی) قرار دارد.
معاون گردشگری افزود: در بخش پژوهش كمی، نتایج حاصل از مطالعات پیمایشی، بوسیله توزیع و گردآوری پرسشنامه پژوهش در بین بیشتر از ۵۰۰ توریست خارجی و نیز فعالان و كارشناسان حوزه گردشگری داخلی استخراج شده است. همین طور در بخش پژوهش های كیفی نتایج حاصل ازتحلیل مصاحبه های عمیق، جلسات هم اندیشی گروهی و متن كاوی در فضای وب، ارائه شده است.
او با بیان این كه درباره كسب نظر از مقامات، صاحبنظران علمی و دانشگاهی و فعالان حوزه گردشگری، گردآوری داده ها به شیوه مصاحبه عمیق فردی و گروهی و توزیع و جمع آوری پرسشنامه صورت گرفته است، اضافه كرد: تا كنون بیشتر از ۱۵۰ ساعت مصاحبه ویدئویی با پرسش شوندگان در سه سطح مقامات عالی، صاحب نظران و فعالین حوزه گردشگری و كارشناسان علمی و دانشگاهی صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: بر این اساس، پروسه تدوین سند استراتژیك هویت برند ملی گردشگری بر پایه زمانبندی طرح تا كنون بیشتر از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است و در ادامه فرآیند، با اختتام كارهای در رابطه با فاز شناخت و تدوین پلت فرم استراتژیك برند، گزارش تدوین شده در شورای عالی برند ملی گردشگری ایران مطرح و استراتژی های كلی دراین زمینه مورد بحث و تصویب قرار می گیرد.
تیموری افزود: همزمان با این اقدام و با در نظر گرفتن اصول راهبردی برند گردشگری مصوب، عناصر هویت حسی برند (از جمله نشان ملی و شعار گردشگری ایران) طراحی و تدوین می شود. در این مرحله تمام مفاهیم ذهنی، تجسم عینی می یابد و نتایج حاصل از آن در چارچوب «سند جامع راهبردی هویت برند ملی گردشگری» ارائه خواهد شد. دراین زمینه بر پایه زمانبندی طرح، سند استراتژیك هویت برند ملی گردشگری، در دهه فجر رونمایی خواهد شد.

منبع: