به گزارش عصر توریسم تعداد گردشگران ایرانی كه به گرجستان سفر كرده اند به میزان ۳۴.۵ درصد كاهش پیدا كرده است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، اداره ملی آمار گرجستان گزارش داده است: در اكتبر ۲۰۱۹ تعداد ۷۸۲ هزار ۶۷۰ نفر به گرجستان سفر كرده اند كه ۶۶۵ هزار و ۵۵ نفر آنها توریست بوده اند. طبق آمار انتشار یافته به غیر از كشورهای روسیه و گرجستان كه تعداد گردشگران آن كشورها كاهش داشته است، گردشگران عربستانی و رژیم صهیونیستی بیشترین رشد را در بین توریستهای خارجی در گرجستان در ماه اكتبر سال جاری داشته اند.
ارمنستان ۱۲۰۹۷۸ نفر ۱۲.۷ درصد رشد
آذربایحان ۱۱۹۵۴۰ نفر ۷.۷ درصد رشد
روسیه ۱۱۸۲۵۲ نفر ۱۵.۲ درصد كاهش
تركیه ۸۶۷۲۶ نفر ۱۶.۹ درصد رشد
رژیم صهیونیستی ۲۷۳۱۹ نفر ۵۶.۹ درصد رشد
اوكراین ۱۹۴۵۲ نفر ۲۲.۵ درصد رشد
ایران ۱۲ هزار و ۷۹۲ نفر ۳۴.۵ درصد كاهش
این گزارش توسط رایزن فرهنگی ایران در گرجستان تهیه و در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده است.

دسته‌ها: توریسم