عصر توریسم: نقشه نقاط مستعد گردشگری دسترس پذیر در محور خیابان سی تیر جهت استفاده معلولان و جانبازان، با همكاری معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی و بخش های فرابخشی مرتبط تهیه می شود.

به گزارش عصر توریسم به نقل از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیرو فعالیت ستاد هماهنگی و مناسب سازی كشور و به تبع آن تشكیل جلسات مستمر كارگروه گردشگری معلولین و جانبازان در محل معاونت گردشگری، مقرر شده است تا در امتداد اجرایی شدن مصوبات مربوطه ضمن بازدید از محور خیابان «سی تیر» بعنوان طرح پایلوت، زمینه همكاری فرابخشی مشترك برای تهیه نقشه نقاط مستعد این محور فراهم گردد.
بر این اساس، طی بازدید صورت گرفته از میدان «امام خمینی (ره)» تا خیابان «سی تیر»، كلیه اقدامات مناسب سازی انجام شده در موزه ملی ایران و نیز ورودی ساختمان های تاریخی بعنوان جاذبه های گردشگری توسط دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، پژوهشكده گردشگری و سایر نهادهای فرابخشی بررسی شده است تا بخش های تأثیرگذار در تحقق این پروژه، در جریان نیازها و الزامات محقق شدن این طرح قرار بگیرند.
طرح پایلوت مناسب سازی خیابان «سی تیر» با همكاری سازمان جهانی گردشگری در چارچوب ارائه مشاوره فنی و اجرایی و به صورت مشاركتی و بین دستگاهی پیش خواهد رفت و مدیریت اصلی آن به عهده معاونت گردشگری خواهد بود.

منبع: