به گزارش عصر توریسم سمینار مجازی تاثیر گوبلن های فرانسوی بر فرش های دوره قاجار باهمراهی باغ موزه نگارستان، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران و مجموعه میراث جهانی كاخ گلستان برگزار می گردد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، سمینار تخصصی «تأثیر گوبلن های فرانسوی بر فرش های دوره قاجار» با همراهی باغ موزه نگارستان، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران و مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به صورت زنده روز ۱۰ اردیبهشت ماه از راه فضای مجازی با هدف معرفی نمونه های موردی به چگونگی و میزان تاثیر طرح و نقش گوبلن های فرانسوی بر فرش های دوره قاجار برگزار می گردد.
دوران قاجار با گسترش روابط خارجی، راه اندازی شرکت های قالی بافی چند ملیتی و مداخله بیگانگان و سرمایه گذاری در فرش ‏ایران و همینطور ورود نقاشی های اروپایی، باسمه ها و کارت پستال ها و دیگر مصنوعات منقوش اروپایی، توجه ‏بسیاری از هنرمندان و همچون طراحان فرش و قالی بافان را به نقوش طبیعت گرایانه اروپایی جلب شد.
این میان نقش های گوبلن های فرانسوی هم از موضوعات فرش دوره قاجار، خصوصاً فرش کرمان شد. این تأثیرپذیری در دوره قاجار، آثاری به جا ‏گذاشته که اینک زینت بخش خیلی از موزه ها و مجموعه های خصوصی ایران و جهان است.
محور سخنرانی این سمینار، بر مبنای تحقیق میدانی و کتابخانه ای به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر بخشی از رساله کارشناسی ‏ارشد آفرین امامی و دیگر منابع مطالعاتی پژوهشگران حوزه فرش گردآوری شده است.‏