به گزارش عصر توریسم مدیرعامل صندوق احیای آثار تاریخی اظهار داشت: دولت به باعث قانون پشتیبانی از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنایع دستی، اساسنامه صندوق را به تصویب رساند.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، هادی میرزایی، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اظهار داشت: به منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و تشویق و تکریم هنرمندان، پیشکسوتان و فعالان بخش صنایع دستی و فرش دستباف و تعیین و اعطای مجوز کاربری و بهره برداری از کلیه بناهای تاریخی و فرهنگی قابل احیا، صندوق توسعه که دارای شخصیت حقوقی مستقل و بعنوان مؤسسه ای غیرانتفاعی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد، طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط فعالیت می کند.
رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اظهار داشت: دریافت هرگونه تسهیلات و جلب مشارکت حسب مورد از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز داخلی و خارجی، مشارکت مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی برای احیا و سرمایه گذاری در مراحل تولید و تجارت صنایع دستی، فرش دستباف و احیا بناهای تاریخی و فرهنگی، بهره مندی از ظرفیت بخش غیردولتی همچون برون سپاری در جهت انجام وظایف صندوق، و همکاری با نهادهای تخصصی داخلی و خارجی در رابطه با حوزه فعالیتهای صندوق و استفاده متقابل از تجارب و منابع مالی و فنی آنها همچون وظایف و اختیارات این مؤسسه است.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اضافه کرد: در این راستا لزوم دارد آیین نامه و دستورالعمل مرمت و احیا و بهره برداری از بناها، اماکن و بافت های تاریخی و فرهنگی، آیین نامه اجرایی قانون پشتیبانی از هنرمندان استاد کاران و فعالان صنایع دستی وفق قانون پشتیبانی از مرمت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی، قانون پشتیبانی از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، بند ز ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین مربوطه توسط مراجع ذی ربط به تصویب برسد.