به گزارش عصر توریسم مطالعه مردم شناسی نقش آب در فرهنگ مردم جزیره هنگام توسط پژوهشكده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی انجام شد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، علیرضا حسن زاده رئیس پژوهشکده مردم شناسی با بیان اینکه هدف اساسی این تحقیق را بررسی نقش آب بعنوان یکی از حیاتی ترین عناصر طبیعت، در فرهنگ مردم جزیره هنگام عنوان نمود.
او اضافه کرد: از آن جا که آب یکی از ارکان مهم زندگی را در این جزیره تشکیل می دهد و اصولاً حیات و مماش زندگی مردمان این جزیره از راه آب و زندگی در کنار دریا تأمین می شود، این پژوهش به مطالعه این بخش از زندگی مردم می پردازد.
حسن زاده با اشاره به خشکسالی سال های اخیر، تهیه آب شرب را دغدغه اساسی مردم این منطقه دانست و خاطرنشان کرد که در این پژوهش راه های تهیه آب و باورهای مربوط به آن با روش های مطالعه تاریخی و اسنادی مورد بررسی قرار گرفت.
او بیان نمود: همینطور در پیشبرد اهداف تحقیق پیش رو از مصاحبه حضوری، ضبط صدا، بررسی خاطرات قدیمی ها، جاشوها و ناخداها، عکس ها و اسناد مربوط به سازه های آبی مانند برکه و چاه استفاده شد.
رئیس پژوهشکده مردم شناسی اظهار داشت: یافته های این تحقیق گواه آن است که به علت اهمیت آب و به منظور بهره مندی تمامی افراد از آن، نقش ها و روابط اجتماعی و فرهنگی گسترده و دقیقی از راه ساز و کارهای فرهنگی بوجود آمده اند که اینها خود بخشی از فرهنگ مردم جزیره هنگام را تحت تاثیر قرار داده اند.
ژیلا مشیری مدیر گروه اسطوره و آئین و مجری این طرح در ادامه اضافه کرد: این بررسی پژوهشی است انسان شناختی که فرهنگ در رابطه با آب را در جزیره هنگام مورد مطالعه قرار داده و از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش نخست شامل مطالعات اسنادی پیرامون جزایر خلیج فارس و به خصوص جزیره هنگام و بررسی زندگی مردم این مناطق بوده است.
به گفته این پژوهشگر، در بخش دوم که مطالعه میدانی پ ژوهش را شامل می شود، آب و فرهنگ در رابطه با آن در جزیره هنگام مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: