در امتداد احیاء و بهره برداری مدارس ماندگار تهران، تفاهم نامه همكاری سه جانبه بین وزارت خانه های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همین طور شهرداری تهران به امضا رسید.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، در امتداد همکاری در شناسایی، حفظ، مرمت، احیاء، استمرار فعالیت و بهره برداری از مدارس ماندگار شهر تهران، عصر امروز تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین وزارت خانه های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همین طور شهرداری تهران با حضور محسن حاجی میرزایی، علی اصغر مونسان و پیروز حناچی به امضا رسید. بر این اساس؛ آن دسته از مدارسی که از قدمت و سوابق درخشان علمی، آموزشی و فرهنگی برخوردار بوده و در سطح ملی یا استانی دارای حسن شهرت باشند، برابر ضوابط و مقررات شورای عالی آموزش و پرورش، در زمره مدارس ماندگار مورد بررسی قرار می گیرند. برمبنای مفاد این تفاهم نامه؛ وزارت آموزش و پرورش نسبت به معرفی مدارس ماندگار و سایر بناهای باارزش (مطابق تعریف میراث فرهنگی کشور) اقدام نموده و زمینه های همکاری برای حفظ، مرمت، احیاء، استمرار فعالیت آموزشی و بهره برداری فرهنگی ابنیه معرفی شده را فراهم نماید. همچنین؛ شهرداری تهران در جهت اجرای این تفاهم نامه در مورد مدارس ماندگار و سایر بناهای باارزش بعنوان قسمتی از فضای شهری قابل دسترس شهروندان، اهتمام داشته و در تهیه و اجرای طرح مرمت، احیاء و بهره برداری و نیز تامین اعتبارات مورد نیاز اقدام نماید. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز نسبت به صدور مجوزهای لازم جهت پیشبرد تفاهم نامه حاضر و تامین اعتبارات مورد نیاز، اقدام لازم را به عمل آورد. گفتنی است؛ این تفاهم نامه حاضر در ۸ ماده، ۱ تبصره و در ۳ نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسید و مبادله گردید.