به گزارش عصر توریسم مدیرکل بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی کشور بر لزوم مستندنگاری بر پایه اطلاعات دقیق برداشت شده تصریح کرد و اظهار داشت: پیش نویس روش ها و شیوه های برداشت و مستندنگاری جامع آثار تاریخی برای اولین بار در کشور تدوین شد.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، سیدهادی احمدی روئینی هدف از تهیه پیش نویس روش ها و شیوه های برداشت و مستندنگاری جامع آثار تاریخی را ایجاد وحدت رویه و استانداردسازی تهیه اطلاعات تصویری و گرافیکی برای انعقاد قراردادهای مستندسازی با مشاوران، توصیف شکل کالبدی، تحولات و شرایط اماکن میراث تاریخی در بازه زمانی معین در سرتاسر کشور اعلام نمود.

به گفته او بناها، یادمان ها و محوطه های تاریخی همچون ثروت های ملی غیر قابل جایگزین با اطلاعات بی شمار و گاهی ناشناخته هستند که دستیابی به آن مستلزم بهره گیری از مهارت ها، ایده ها و فنون مختلفی از دانش های میان رشته ای و برداشت میدانی است.

گردآوری، تحلیل و تفسیر شواهد مستتر در کالبد آثار، شناخت کافی برای مراقبت از آثار و زیرساخت قرارگیری از آنها، ترسیمات فنی و نقشه های در ارتباط با آن اثر را فراهم می سازد، ازاین رو مستندنگاری باید بر پایه استفاده از اطلاعات دقیق برداشت شده صورت گیرد.

احمدی رویینی ضمن اشاره به تهدیدها و خطرهای طبیعی و انسانی معطوف به آثار، مستندنگاری آثار را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با تدوین پیش نویس دستورالعمل مستندنگاری آثار تاریخی سعی شده تا استانداردهای لازم برای هر دو جنبه توصیفی و تصویری با عنایت به غنا و تنوع آثار تاریخی گنجانده شود.

پیش نویس روش ها و شیوه های برداشت و مستندنگاری جامع آثار تاریخی به مراکز استانی برای اجرا و اعلام نظر ارسال شده است و شامل تعاریف و چهارچوب نظری، مطالعه و ارزیابی روش های مستندنگاری، تدوین دستورالعمل ها و راهنماها، لیست منابع و مأخذ با واژه نامه تخصصی است.

منبع: