مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از شروع طرح حفاظت پیشگیرانه در کاخ گلستان و انجام مرحله اول «سطوح پیشگیری و آمادگی از مدیریت بحران» در این مجموعه میراث جهانی آگاهی داد.
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، آفرین امامی از شروع طرح حفاظت پیشگیرانه در کاخ گلستان و انجام مرحله اول سطوح پیشگیری و آمادگی از مدیریت بحران در این مجموعه میراث جهانی آگاهی داد و اظهار داشت: بخش مهمی از مدیرت حفاظتی موزه ها حفاظت پیشگیرانه است، نوعی از حفاظت که با شناسایی عوامل لطمه رسان و لطمه ها، به تجزیه و تحلیل و ارزیابی پرداخته و با رفع یا کاهش این عوامل مانع از لطمه رسانی به آثار شود.
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اضافه کرد: طرح حفاظت پیشگیرانه و انجام مرحله اول سطوح پیشگیری و آمادگی از مدیریت بحران با طرح و مدیریت کمیته حفاظت پیشگیرانه و مدیریت بحران موزه های کشور در کاخ گلستان شروع شده است.
امامی اشاره کرد: این طرح در مخازن و بخش های نمایشی اجرا می شود، بخش هایی از این طرح که شروع شده و در حال انجام است؛ شامل تکمیل چک فهرست ها، لطمه شناسی و شناسایی عوامل آسیب، رفع یا کاهش عوامل لطمه بوده و انجام امور حفاظت پیشگیرانه مانند فیلتر کردن دریچه های هواساز برای جلوگیری از ورود ذرات گرد و غبار، آلاینده ها، تغییر نورهای لطمه رسان به نورهای ال ای دی LED، تغییر در جانمایی های نمایشی و نگهداری آثار همجوار است.
او اضافه کرد: بررسی تحمل بارپذیری اتصالات آثار نمایشی مانند تابلوهای نقاشی همراه با بازنگری و استواری بخشی اتصالات، اجرای تابلوهای اطلاعات اضطراری، خروج و دسترسی های اضطراری، ارائه دستورالعمل های شیوه های غیرمخرب نظافت موزه و غیره همراه با آموزش مدیران موزه ها و امنای اموال، راهنماها، تاسیسات، خدمات و فضای سبز همچون انجام امور حفاظت پیشگیرانه در کاخ گلستان است.
این طرح با همکاری کمیته های اصلی و اجرائی مدیریت بحران و حفاظت پیشگرانه و گروه اجرائی موقت کاخ گلستان با مدیریت کمیته مدیرت بحران و حفاظت پیشگیرانه موزه های کشور و اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی انجام می شود

دسته‌ها: توریسم