عصر توریسم: معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ابلاغ ﻣﺤﺪوده ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺷﺪه بافت تاریخیﻓﺮﻫﻨﮕﯽ تبریز به استاندار آذربایجان شرقی و تهیه ﺿﻮﺍﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ این شهر آگاهی داد.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ۶ ﻣﺎﺩﻩ ۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫﺎﯼ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻼﮎ ﻋﻤﻞ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﮐﺸور ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ و ﭼﺎﺭﭼﻮﺏﻫﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺍﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮﺭ را به محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی ابلاغ کردیم.

او اضافه کرد: این محدوده قبل از این بعنوان محدوده بافت تاریخی شهر تبریز در ۲۴ اسفند سال ۸۸ از طرف این دستگاه ابلاغ گردیده است.

طالبیان اشاره کرد: ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۸۸ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ در چهارم آبان ۹۴ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ آن در دهم خرداد ۹۶ در ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺍﺣﯿﺎی ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ مورد پیگیری قرار|گرفت ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﺩ ۲ ﻭ ۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﻣﺖ ﻭ ﺍﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ تاریخی فرهنگی ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۸ لازم است ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫﺎ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺍﺣﯿﺎ تهیه شود.

معاون میراث فرهنگی کشور بیان کرد: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ ۱۶۶ ﺗﻨﻔﯿﺬﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۱۱۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ مناسب ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۱۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﻣﺖ ﻭ ﺍﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ شده است.

طالبیان درباب بخش دیگر این ابلاغیه به استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: اﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ﺩﺭ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﺳﺎﺧﺖﻭﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺣﯿﺎی ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫﺎ، ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﻨﺪﻫﺎﯼ ۱۰.۱۱ ﻭ ۱۲ ﻣﺎﺩﻩ ﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ ۱۶۶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮﺭ، ﺗﻨﻔﯿﺬﯼ ﻣﺎﺩه ۱۱۵ برﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﯿئت ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۲ قانون شهرداری ها مدنظر قرار داشته و لازم الاجراست.

منبع: