به گزارش عصر توریسم علیرضا قیامتی در پشتیبانی از جهانی شدن شهر توس نوشت: توس حماسی ترین شهر جهان است؛ کمتر شهر و منطقه ای در جهان میتوان یافت که چون «توس» این همه حماسه سرای بزرگ را درخود پرورانده باشد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، پویشی (کمپینی) توسط بعضی از فعالان فرهنگی در جهت اقدام برای ثبت جهانی توس، که مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر بلندآوازه ایران و خالق «شاهنامه» در آن واقع شده، شکل گرفته است. در این کارزار که به قول برگزارکنندگانش بیشتر از ۴۶۲۵ امضا از سوی مردم برای آن جمع آوری شده، از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و استاندار خراسان رضوی خواسته شده تا اقدامات لازم برای ثبت جهانی این شهر صورت بگیرد.
علیرضا قیامتی، شاهنامه پژوه و استاد دانشگاه از ثبت جهانی توس حمایت کرده و نوشته است:
بی شک توس خاستگاه حماسه های ایران زمین و تبلور گردن فرازی ها و ستبری های جهانی است به دور از هر گزافه و هیجان و احساس میهنی بلکه بر بنیان خرد و انصاف به بانگ بلند میتوان اظهار داشت که توس حماسی ترین شهر جهان است. کمتر شهر و منطقه ای در جهان میتوان یافت که چون «توس» این همه حماسه سرای بزرگ را در خود پرورانده باشد و این گونه کانون حماسه های ملی شود و سهم بسزایی در گردآوری هویت ملی کشور خویش برعهده گیرد. از این شهر حماسی است که بنیان اسطوره ها و حماسه های فرهنگ ایران «شاهنامه ابومنصوری» به همت فرمانروای فرهنگ مدارش «ابومنصور عبدالرزاق توسی» پی ریزی می شود، و در فاصله ای اندک دقیقی توسی که پیشرو فردوسی است گشتاسپ نامه را بنیان می گذارد و چنین است که توس زادگاه و پرورنده یکی از بزرگترین حماسه سرایان جهان فردوسی سترگ می شود. بعد از فردوسی هم پرتو حماسه های ملی با اسدی توسی سراینده گرشاسپ نامه جایگاه توس را در ادب حماسی پاسبانی می کند. شگفت آن که بعد از هزارسال که اندیشه ها و آرمان های ملی و حماسی در ایران باردیگر سربرمی آورد باز هم از اقلیم دیرپا و حماسی توس است.

«اینک منم شکسته دل مردی خسته و هراسان، یکی از مردم توس خراسان، راوی قصه های از یاد رفته و آرزوهای بربادرفته… سوم برادران سوشیانت مهدی اخوان ثالث»
خرد گفتا شها توس است این جا
سر گردون زمین بوس است این جا
زمین زان رشک فردوس برین است
که فردوسی به خاکش جاگزین است

جعفر یاحقی و میرجلال الدین کزازی هم در یادداشت هایی از این کارزار حمایت کرده اند.

منبع: