باستان شناسان ایرانی در جریان مستندنگاری محوطه پارینه سنگی میانی «چند درخت» در جزیره هرمز، مدارکی از سکونت انسان اولیه در این جزیره به قدمت بیش از 40هزار سال را کشف کردند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سپهر زارعی، سرپرست هیأت دیرینه شناسی مستقر در محوطه «چند درخت» جزیره هرمز، اظهار داشت: نتایج حاصل از بررسی اولیه محوطه چند درخت بمنظور ارزیابی ظرفیت این محوطه برای انجام برنامه های میدانی آینده، روشن ساخت که پیشینه حضور انسان در این جزیره نیازمند بازنگری است.
او اضافه کرد: با وجود دست ساخته های سنگی شاخص و خصوصاً حضور تکنیک «لوالوا»، می توان این مجموعه را به دوره پارینه سنگی میانی منتسب کرد.
این عتیقه شناس اظهار نمود: این یافته های جدید، حضور گروههای شکارگر ـ گردآورنده دوران پارینه سنگی در این جزیره را تأیید کرده و بیان کننده اهمیت تنگه هرمز در دیرینه شناسی پارینه سنگی خلیج فارس و سواحل جنوبی ایران است.
زارعی اشاره کرد: حفظ این محوطه و منظر زیست محیطی آن و انجام پژوهش های بیشتر در این بخش از سواحل شرقی جزیره هرمز یکی از اهداف پژوهشی ـ حفاظتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان است.
او بیان کرد: امیدواریم پژوهش های آینده شامل بررسی فشرده، نمونه برداری سیستماتیک، کاوش لایه های برجا و مطالعات تکمیلی، دانش باستان شناسان را درباب گسترش گروههای پارینه سنگی و ارتباط خلیج فارس با جنوب ایران و شبه جزیره عربستان در دوره پلیستوسن را افزایش دهد.
این عتیقه شناس اضافه کرد: محوطه چند درخت، اولین مدرک از استقرارهای دوره پارینه سنگی در جزیره هرمز و بعد از محوطه بام قشم، دومین مدرک از اینگونه استقرارها در جزایر خلیج فارس است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان نیز با اشاره به شناسایی یک محوطه از دوره پارینه سنگی توسط کارشناسان این اداره کل در سواحل شرقی جزیره هرمز اظهار نمود: در بررسی اولیه، پراکندگی قابل توجهی از دست ساخته های سنگی روی یک پادگانه دریایی (تراس ساحلی) شناسایی شده که باتوجه به مشاهدات باستان شناسان از خاصیت های فن آوری و گونه شناختی آنها و وجود تکنیک «لوالوا» قابل انتساب به دوره پارینه سنگی میانی است.
سهراب بناوند اضافه کرد: دوره ای که هم زمان با حضور انسان نئاندرتال و احتمالاً انسان هوشمند باستانی در ایران است و در حدود ۲۰۰ هزار سال پیش شروع و در حدود ۴۰ هزار سال پیش به انتها رسیده است.
او با اشاره به بررسی های باستان شناختی پیشین در جزیره هرمز که از دهه ۱۳۱۰ خورشیدی شروع شده و طی آن، تنها آثار و بقایای سکونت های دوره اسلامی یافت شده است، اظهار نمود: در خلال بازدید کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان برای اولین بار، پراکندگی دست ساخته های سنگی روی پادگانه دریایی به نام «چند درخت» شناسایی شد.
بناوند با اشاره به اهمیت این کشف، برنامه ریزی و اجرای پروژه بررسی مقدماتی آغازشده در این محوطه را با هدف بررسی زمینه طبیعی این محوطه و بقایای پارینه سنگی دانست و اظهار نمود: پژوهش این محدوده، بمنظور ثبت پراکندگی دست ساخته های سنگی و مطالعه گونه شناختی و فن آوری دست ساخته ها و ارائه یک گاه نگاری نسبی انجام شد.

این تصاویر مربوط به شناسایی آثاری از سکونت انسان اولیه در جزیره هرمز را پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر نموده است