فارس مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید ضمن اشاره به انتشار خبری در مورد یافت شدن کتیبه ای با نام زرتشت در نقش رستم، تصریح کرد که این پایگاه تنها خبر کتیبه نویافته را تایید می کند و هنوز محتوای این کتیبه مشخص و تایید نشده است.
حمید فدایی شنبه 25 دی ضمن اشاره به این که بخشی از خبر منتشره در یکی از خبرگزاری ها در ارتباط با محتوای کتیبه نویافته و اشاره به وجود نام زرتشت در متن آن توسط کاشف کتیبه، مخدوش است، اظهار داشت: پایگاه میراث جهانی تخت جمشید تنها گزارش یافته شدن کتیبه را دریافت کرده و تا کنون گزارش مکتوبِ تخصصی درباره متن کتیبه و محتوای آن، از جانب شخص یابنده در خصوص صحت محتوای کتیبه به این مرکز عرضه نکرده است، ازاین رو محتوای مطرح شده مورد تایید این پایگاه نیست.
فدایی اظهار داشت: اصولاً با عنایت به اهمیت فراوان کتیبه های نویافته، روند انتشار اخبار در مورد متن و محتوای آنها بعد از بررسی های علمی واحد کتیبه شناسی پایگاه انجام می شود و اطلاع رسانی در مورد جزئیات متن این کتیبه ها، همچون دیگر تحقیقات علمی بعد از اطمینان از صحت اطلاعات و انتشار نتایج علمی آن در مراجع رسمی علمی و یا دست کم بعد از دریافت تاییدیه انتشار آنها در نشریات تخصصی صورت خواهد گرفت.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید اظهار داشت: قطعا توجه به چنین روندی در خوانش کتیبه های نویافته، نه تنها سبب خواهد شد حقوق معنوی و علمی محقق و کاشف کتیبه محفوظ بماند بلکه این اسناد مهم تاریخی را هم از مخاطرات بعدی ناشی از انتشار محتوای اشتباه و غیر علمی و متعاقبا ایجاد حساسیت های بی مورد نسبت به کتیبه ها، محفوظ خواهد داشت و سبب خواهد شد از خطر صدمه و تخریب در امان بمانند.
کارشناس ارشد زبان های باستانی و از متخصصین واحد کتیبه شناسی پایگاه تخت جمشید هم در این خصوص اظهار داشت: هرگونه اظهار نظر در مورد محتوای این دست از کتیبه های نویافته از راه رسانه های عمومی به زمانی موکول می شود که کتیبه ها به صورت مناسبی مستندنگاری و مطالعه شده و کارشناسان متخصص در حوزه‌ی زبان شناسی و کتیبه شناسی، اثر پژوهشی در ارتباط با آنرا آماده انتشار و روند رسمی پذیرش در نشریات تخصصیِ زبانشناسی و کتیبه شناسی طی شده و همینطور زمان و کیفیت انتشارات تخصصی مربوط بدان هم مشخص شده باشد، کما این که در مورد کتیبه هایی که تا کنون در مورد آنها از طرف پایگاه میراث جهانی تخت جمشید اخبار رسمی انتشار یافته این اتفاق رخ داده است.
دورودی اضافه کرد: لازم است پژوهشگر یا پژوهشگران مربوطه هرگونه اظهار نظر در زمینه متن این گونه از کتیبه ها را به بعد از تکمیل پژوهش های مرتبط و سپری شدن روند بررسی و داوری از جانب متخصصین و دریافت تأییدیه رسمی در ارتباط با انتشار آن در نشریاتِ ویژه تخصصیِ زبان شناسی و کتیبه شناسی موکول کنند.
این متخصص متون پهلوی ضمن اشاره به خبر انتشار یافته در یکی دیگر از خبرگزاری ها در تاریخ 21 دی به نقل از یابنده این کتیبه، اظهار داشت: نام زرتشت پیامبر بزرگ باستانی ایران تابحال در هیچ کتیبه ای مشاهده نشده است؛ حتی شاهان و موبدان ساسانی مانند کرتیر هم از این نام در کتیبه های خود استفاده نکرده اند؛ هرچند که به زرتشتی بودن آنان اطمینان داریم.
درودی اظهار داشت: با عنایت به این که این کتیبه توسط یابنده در مسیری مشاهده شده که کتیبه های تدفینی گوناگونی در آنجا مستندنگاری شده است و هم با عنایت به وجود تابوت های سنگی، استودان ها و دخمه های موجود در این منطقه، به نظر می آید این کتیبه هم در شمار کتیبه های تدفینی قرار گیرد.
این کارشناس زبان های باستانی اظهار داشت: البته درستی و نادرستی این مطلب بزودی و بعد از ارائه خوانش اولیه توسط کارشناس یابنده کتیبه و قرار گرفتن در بوته نقد پژوهشگران مشخص خواهد شد و ازاین رو این امیدواریم هرچه سریع تر محتوای ادعا شده در مورد متن کتیبه به جامعه علمی عرضه شود.
او خاطرنشان کرد: در خبر انتشار یافته به نقل از یابنده کتیبه، صحبت از کتیبه هایی است که در بر دارنده محتوای نجوم و محیط زیست هستند که این مورد هم امری بعید است و حداقل با عنایت به مستندات کنونی که تعدادشان هم کم نیست می دانیم کاتبان پهلوی از چنین محتوایی در کتیبه ها استفاده نکرده اند.
درودی اظهار داشت: بر بنیانِ منشِ آکادمیک و علمی، بایسته است که پژوهشگران ارجمند قبل از خبرسازی و انتشار گسترده متنِ هر کتیبه ای، نخست درستیِ خوانش خود از کتیبه را در مجامع علمی به اثبات برسانند و بعد خبر در ارتباط با متن آنها منتشر شود.

منبع: