عصر توریسم: معاون درمان وزارت بهداشت، از تدوین برنامه نظارتی حوزه درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1401 آگاهی داد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، سعید کریمی اظهار داشت: توجه به ماهیت و استمرار بی وقفه و بدون تعطیلی ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران، پیش بینی و برنامه ریزی روش اجرای کارهای سال آتی و پایش عملکرد مؤسسات پزشکی، دفاتر کار و مطب پزشکان و دندانپزشکان منطبق با بخشنامه ها، بخشنامه ها و ضوابط حاکم بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران در کلیه بخش های دولتی و غیر دولتی امری ضروری می باشد. وی ادامه داد: با توجه به این که همیشه پشتیبانی از حقوق ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت بوسیله اعمال نظارت های برنامه ریزی شده و مستمر مورد نظر این معاونت قرار دارد، اجرای این امر در سال آتی با اهتمام بیشتر مورد انتظار است و در این راستا ضرورت دارد حوزه نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی از اکنون برنامه ریزی نظارتی خودرا با هدف بازدید نظارتی از تمام مراکز ارائه کننده خدمات سلامتی انجام و مطابق با آن عمل کنند. کریمی با اشاره به این که در سال آتی، برنامه ستادی پایش عملکرد حوزه نظارتی معاونت درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است، بیان داشت: برنامه ریزی نظارتی معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی به نحوی باید تنظیم شود که بازدیدهای نظارتی جامع، حداقل یک دفعه از کلیه مؤسسات پزشکی، دفاتر کار و مطب پزشکان و دندانپزشکان انجام و در مورد مراکز دارای مغایرت های عملکردی یا تخلفات اجرائی، نظارت های بعدی تا اطمینان از بهبود عملکرد و اصلاحات لازم صورت گیرد. معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر این که نظارت ها در مورد مؤسسات پزشکی دارای چک فهرست کشوری برمبنای چک فهرست های ابلاغی و در مورد سایر مراکز بوسیله چک فهرست های در اختیار باید انجام پذیرد، اظهار داشت: در برنامه بازدیدهای نظارتی، رعایت تعرفه های مصوب هیأت محترم دولت و ابلاغی وزارت متبوع (صدور صورتحساب خدمات و عدم دریافت وجوه نامتعارف و خارج از صورتحساب)، عدم ارجاع بیماران و همراهان به خارج از بیمارستان جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و تامین آن توسط بیمارستان، عدم فروش دارو و تجهیزات در مطب و سایر مؤسسات پزشکی سرپایی و خرید آن توسط بیماران بوسیله داروخانه ها، باید مورد توجه باشد. کریمی اضافه کرد: احراز صلاحیت های حرفه ای و کار تمامی شاغلین مؤسسات پزشکی، دفاتر کار و مطب پزشکان و عدم بکارگیری دانشجویان، دستیاران، متعهدین خدمت و سربازان و افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در تمام مراکز تشخیصی و درمانی، توسعه و افزایش بخش، تخت، واحد و تجهیزات پزشکی نیازمند گرفتن مجوز و مؤسسات پزشکی و مراکز فعال بدون مجوز در زمینه سلامت، سقط های جنایی و غیرقانونی و همین طور موارد ابلاغی در رابطه با قانون صیانت از خانواده و جوانی جمعیت باید مورد نظارت قرار گیرد. وی با تاکید بر این که روش اجرای قانون انطباق و بخشنامه اجرائی آن در کلیه مراکز ارائه کننده خدمات سلامت، اعمال قوانین با تخلفات احتمالی انضباطی، انتظامی و تعزیراتی بصورت دقیق و منطبق با مراتب تعیین شده در قانون مربوطه باید مورد بررسی و نظارت قرار گیرد، گفت: بخشنامه های نظارتی ابلاغی توسط این معاونت به موازات برنامه نظارتی معاونت های درمان دانشگاه ها، نحوه اجرائی شدن پرونده الکترونیک سلامت بوسیله نسخه نویسی الکترونیکی در مطب، پزشکان، دندانپزشکان، دفاتر کار، مؤسسات پزشکی سرپایی و بستری در قلب بخشنامه های مربوطه نیز باید مورد بررسی و اعمال نظارت قرار گیرد. کریمی اظهار داشت: برنامه نظارتی شامل تمامی مراکز خصوصی، دولتی آموزشی و درمانی، عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه و تمامی مؤسسات و مراکز فعال در زمینه سلامت ذیل نهادها و سازمان های مختلف خواهد بود.

منبع: