عصر توریسم: کاخ ساسانی سروستان در استان فارس در وضعیت آشفته و نابه سامانی به سر می برد. این کاخ قسمتی از «محور ساسانی» است که در لیست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.
سیاوش آریا ـ کنشگر و پژوهشگر میراث فرهنگی ـ تصاویری را از این کاخ ساسانی در اختیار ایسنا قرار داد و وضعیت این میراث جهانی را آشفته توصیف کرد و اظهار داشت: کاخ ساسانی و میراث جهانی سروستان فارس در بدترین وضعیت به سر می برد؛ آب کل محوطه حدودا قطع شده و وضعیت سرویسهای بهداشتی بسیار اندوه بار و کثیف است، آب در سرویسهای بهداشتی هم به سختی قابل مصرف است.
او افزود: در محوطه کاخ، لوله هایی که هنگام مرمت استفاده شده، جمع آوری نشده و رها شده و چهره زشت و ناخوشایندی را در این میراث جهانی بوجود آورده است.
این کنشگر میراث فرهنگی افزود: اتاقی بعنوان کانکسِ فروش بلیت در ورودی کاخ ساسانی سروستان وجود دارد که دستگاه پوز آن برای بلیت فروشی، در روزی که بازدید داشتم، سوخته بود و کار نمی کرد. ظاهرا این شرایط به میراث فرهنگی اطلاع داده شده، اما تا کنون اقدامی نشده است.
لوله رها شده در محوطه میراث جهانی

منبع: