عصر توریسم: به گزارش عصر توریسم، هفدهمین نشست کمیته بین الدولی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو از امروز شروع به کار می کند و مقرر است شش میراث ناملموس ایران که پرونده آنها مشترک با کشورهای دیگر تهیه شده است، به بررسی و رای گذاشته شود.
گزارش ایسنا، علی دارابی، معاون میراث فرهنگی کشور در رابطه با این پرونده ها توضیح داد: هفدهمین نشست کمیته بین الدولی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در شهر رباط مراکش ۶ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار می گردد و در این جلسه، شش پرونده «هنر سوزن دوزی ترکمن»، «هنرساختن و نواختن عود»، «پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی»، «یلدا/ چله»، «جشن مهرگان» و «مهارت سنتی ساختن و نواختن رباب» از کشورمان برای ثبت در لیست میراث جهانی یونسکو مورد ارزیابی قرار می گیرد.
او اضافه کرد: با عنایت به محدودیت های بوجود آمده از جانب یونسکو برای ارسال پرونده ها، هر کشور عضو، هر دو سال یک مرتبه فقط یک سهمیه ملی برای ثبت جهانی دارد که سهمیه کشورمان پارسال به پرونده «هنر خوشنویسی» اختصاص داده شد. با عنایت به اینکه سال جاری سهمیه نداشتیم، تهیه و تدوین شش پرونده به شکل مشترک با برخی از کشورها به منظور استفاده از سهمیه آنها، در دستور کار قرار گرفت. ارزیابی های اولیه از آن حکایت می کند که حداقل سه پرونده از شرایط مطلوب تری برخوردار می باشند.
دارابی خاطرنشان کرد: تابحال ۱۷ عنصر میراث فرهنگی ناملموس از کشورمان در لیست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.
ایران پیشتر پرونده های «مهارت ساختن و نواختن عود»، به صورت مشترک با کشور سوریه و «جشن مهرگان» به شکل مشترک با تاجیکستان را به یونسکو فرستاده بود که به علت احتیاج به اصلاح ریفر شد. (به معنای امکان بررسی پرونده در چرخه یا اجلاس های بعدی)
برخی کارشناسان آگاه از علل پذیرفته نشدن پرونده «عود» گفته بودند: تهیه این پرونده با مشارکت سوریه و بدون در نظر گرفتن دیگر کشورهای عربی که عود در آنها رواج دارد، اقدامی خطا بود. این پرونده توسط کسانی تهیه شد که پرونده کمانچه را تهیه کرده بودند. اینکه پرونده کمانچه از نظر کارشناسی، پرونده موفقی بود و در لیست یونسکو به ثبت رسید و بنابراین هم بنظر می رسید که عود هم در لیست ناملموس یونسکو جهانی شود.
از طرفی، گفته شده بود پرونده عود را با عجله از روی پرونده کمانچه رونویسی کرده اند. این پرونده بعد از اصلاح از جانب سوریه و با مشارکت ایران بار دیگر تحویل یونسکو شد.
ظر کارشناسان یونسکو در رابطه با پرونده «مهرگان» که از جانب ایران ارائه شده بود هم بر این بود که این جشن در کشور تاجیکستان، زنده تر و گسترده تر از ایران است، از همین رو پرونده مهرگان از جانب تاجیکستان با مشارکت ایران اصلاح و باردیگر عرضه شد.
ایران همینطور پرونده «یلدا» را قبلاً به یونسکو فرستاده بود که دلیل محدود شدن آن به جغرافیا و گستره فرهنگ ملی ایران، پذیرفته نشد و در نهایت، این پرونده با عنوان «یلدا یا چله» از جانب افغانستان با همکاری ایران عرضه شده است.
پرونده چند ملیتی «پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی» هم با مشارکت هفت کشور ایران، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به یونسکو فرستاده شده است که گفته شده این پرونده شانس بالاتری برای ثبت در یونسکو دارد.
ایران همینطور در پرونده «هنر سوزن دوزی ترکمن» با ترکمنستان همکاری داشته است و پرونده «مهارت سنتی ساختن و نواختن رباب» را با همکاری تاجیکستان و ازبکستان به یونسکو فرستاده است.