عصر توریسم: باستان شناسان در گمانه زنی مسجد جامع نوش آباد، سفال نوشته هایی به قدمت احتمالی ساسانی و اشکانی و همین طور بناهایی پیشا سلجوقی کشف کردند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رضا نوری شادمهانی ـ سرپرست هیأت گمانه زنی باستان شناختی در مسجد جامع نوش آباد در شهرستان آران و بیدگل (اصفهان) ـ، درباره ی این کشف تازه اظهار داشت: با استناد به کتاب تاریخ قم که حسن بن محمد قمی آنرا در سده چهارم هجری قمری نوشته، شهر نوش آباد را یکی از اکاسره (خسروهای) ساسانی ساخته، ضمن آن که ابن رسته در کتاب خود «الاعلاق النفیسه» از نوش آباد به عنوان یکی از منزلگاه های میان ری و اصفهان در سده سوم هجری قمری نام برده، اما کهن ترین بنای نوش آباد، مسجد جامع این شهر است که به دوره سلجوقی متعلق می باشد.
او با این یادآوری که آگاهی درباره ی سده های نخست اسلامی این شهر بسیار اندک است، اضافه کرد: به همین دلیل برای آگاهی از تاریخ مسجد جامع، روند شکل گیری و توسعه تاریخی آن و تأسیس تاریخ استقرار در این شهر، پیشنهاد گمانه زنی باستان شناختی در کف ایوان شمالی، کف رواق غربی و جوار مناره سلجوقی ارائه شد که بعد از موافقت پژوهشکده دیرینه شناسی و صدور مجوز توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، عملیات گمانه زنی شروع شد.
این عتیقه شناس اضافه کرد: خوشبختانه بعد از ایجاد و حفر گمانه ها در محلهای پیش گفته، به آثار درخور توجهی که عبارتند از کشف دیوار چینه ای و آجری در گمانه یک، پدیدار شدن جرز خشتی، تنور و دیوار اندود شده با گچ در گمانه سه و به دست آمدن چاه تاریخی در گمانه دو، دست یافتیم.

سرپرست هیأت دیرینه شناسی همین طور این احتمال را بیان کرد که وجود این بقایای معماری و شواهد باستان شناختی چون قطعات سفال، شیشه و فلز حاکی از این است که در زیر مسجد فعلی بنا یا بناهای پیشاسلجوقی وجود دارند و در ادامه اظهار داشت: قطعه سفال ها که برای گاه نگاری این مسجد بسیار باارزش هستند می توان به قطعات سفال از نوع اسگرافیاتو (متعلق به قرن چهارم)، قطعات سفال متعلق به سده های نخست اسلامی، دو قطعه سفال نوشته (استراکا) و یک قطعه سفال ساسانی اشاره نمود.
نوری شادمهانی با بیان این نکته که سفال نوشته ها عمدتاً از محوطه های ساسانی و اشکانی به دست می آیند و کشف این دو قطعه سفال نوشته در گمانه سه مسجد جامع نوش آباد بسیار حائز اهمیت می باشد اضافه کرد: امیدوار هستم بزودی با یاری دوستان کتیبه خوان بتوانیم مضمون این سفال نوشته ها را رمزگشایی نماییم.
این عتیقه شناس اظهار داشت: بعد از به انتها رسیدن عملیات میدانی گمانه زنی هیأت کاوش، مستندنگاری یافته، ترسیم فنی بقایای معماری، تحلیل و تفسیر شواهد باستان شناختی و در نهایت تدوین گزارش را شروع خواهدنمود.

منبع: