عصر توریسم: اصفهان نقش زاینده رود در تغذیه آبخوان اصفهان بی نظیر است و حتی اگر همه چاه های اصفهان خاموش شوند اما اگر زاینده رود جریان دائمی نداشته باشد، بازهم فرونشست مستمری در پهنه اصفهان خواهیم داشت.

بااینکه مساحت پهنه فرونشستی استان خراسان رضوی حدود ۵ برابر اصفهان است، ولی ریسک فرونشست اصفهان ۲۰ برابر خراسان رضوی است. بیشترین تعداد شهرهای واقع در پهنه فرونشست در استان اصفهان قرار دارد و در معرض قرارگیری مجموعه های فرهنگی و جمعیتی در اصفهان بسیار بالا است. ازنظر مساحت بافت های تاریخی نیز استان اصفهان پس از استان خراسان رضوی دارای رتبه دوم بیشترین مساحتِ موجود در پهنه فرونشست است و این یعنی بالاترین ریسک فرونشست در استان اصفهان وجود دارد.

افت آب زاینده رود موجب تشدید فرونشست می شود. ضمن این که سنگ کف زاینده رود به سمت شمال عمیق تر می شود و اگر کاری انجام نشود تصورم برای ۱۰ سال آینده دهشتناک تر از ذهنیت شما است. کل آبخوان با همین روند حدود ۵۵ سال حیات دارد، ولی به سمت شرق اصفهان کمتر از ۱۰ سال می شود.

زاینده رود درد مشترک جامعه ما و شریان حیاتی قلب ایران است، چه زمانی می خواهیم نسخه ای برای آن بپیچیم؟!

این بخشی همچون هایی بود که امروز چهارشنبه (۳۰ فروردین ماه) در نشست تخصصی «اثر فرونشست زمین در میراث فرهنگی و آثار تاریخی» بیان شد. برگزاری این جلسه به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی در سالن آمفی تئاتر حوزه هنری استان اصفهان انجام شد و با توجه به این که اصفهان بطور جدی با مسئله فرونشست روبه رو است به این مساله با رویکرد تخصصی پرداخته شد.

منبع: